Ranking faktoringu

Ranking faktoringu
śr: 4.8 | opinii: 17
Postawienie na faktoring będzie bardzo dobrą decyzją, jeśli chcesz szybko sfinansować faktury i poprawić płynność finansową swojej firmy. Często pieniądze możesz otrzymać już tego samego dnia, a za samą usługę niewiele zapłacisz. Sprawdź nasz ranking firm faktoringowych i postaw na sprawdzone rozwiązanie finansowe.

KOSZT: od 0,12% / 1 dzień

Limit faktoringowy
30 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
5 min

KOSZT: od 1,99 % / 30 dni

Limit faktoringowy
250 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
5 min

KOSZT: od 0,09% / 1 dzień

Limit faktoringowy
1 000 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
5 min

KOSZT: od 2% / 30 dni

Limit faktoringowy
100 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
15 min

KOSZT: od 0,086% / dzień

Limit faktoringowy
300 000 zł

Wartość faktury
100 %

Czas wypłaty
15 min

TOP 3 Kredytów dla firm:

Staż działalności
10 miesięcy

Maksymalna kwota
3 000 000 zł

Prowizja
0,00%

Staż działalności
24 miesiące

Maksymalna kwota
300 000 zł

Prowizja
0,00%

Staż działalności
24 miesiące

Maksymalna kwota
250 000 zł

Prowizja
0,00%

TOP 3 Pożyczek dla firm:

Logo - Finiata

Czas wypłaty
7 minut

Kwota pożyczki
2 000 – 100 000 PLN

Okres spłaty
6 miesięcy

Czas wypłaty
15 minut

Kwota pożyczki
2 000 – 12 000 PLN

Okres spłaty
6 miesięcy

Logo - TrendCapital

Czas wypłaty
15 minut

Kwota pożyczki
100 000 – 2 000 000 PLN

Okres spłaty
1 – 24 miesięcy

PRZYDATNE ARTYKUŁY
PORADNIK O FAKTORINGU

 

Co to jest faktoring

Faktoring jest to usługa finansowanie faktur.  Polega na tym, że przedsiębiorstwo, które posiada nieprzeterminowane i niezapłacone faktury za towary lub/i usługi odsprzedaje je jako wierzytelność bankowi lub innej firmie. Przykładowo, Twoja firma udziela kredytu kupieckiego innej firmie, czyli odracza termin płatności za wydany towar lub zrealizowaną usługę. Załóżmy, że tym terminem jest 30 dni. Fakt wystawienia faktury powoduje obowiązek podatkowy, zatem przedsiębiorstwo musi zapłacić podatek od przychodu, którego jeszcze nie otrzymało. Może to być problematyczne, ponieważ w każdej firmie bardzo ważna jest płynność finansowa umożliwiająca rozliczenia podatkowe, ZUS-owskie, wypłaty pracownikom oraz wszystkie inne, które powstają w wyniku prowadzenia działalności.

W sytuacji gdy firma posiada nieopłacone faktury ma kilka możliwości, aby polepszyć swoją płynność finansową. Może skorzystać ze swoich zasobów (jeśli je posiada), wziąć kredyt firmowy, pożyczkę dla firm w formie linii kredytowej lub właśnie skorzystać z możliwości faktoringu. Ta ostatnia opcja wydaje się najbardziej opłacalna. Jeżeli z niej skorzysta, to firma faktoringowa zapłaci firmie za fakturę od razu po skorzystaniu z jej oferty. W zależności od umowy faktoringowej może to być część kwoty widniejącej na fakturach, a resztę pieniędzy otrzyma po uregulowaniu faktury przez firmę, która jest zobowiązana do płatności.

 

Faktoring podstawowe definicje

Żeby mieć pełny pogląd na to czym jest faktoring powinieneś zapoznać się z podstawowymi terminami, które go dotyczą. Da Ci to pełen pogląd na usługę faktoringu oraz pomoże zrozumieć dalszą część naszego poradnika.

Faktor

Faktor wykupuje wierzytelność (nieprzeterminowane faktury) od faktoranta i wypłaca mu środki. W przypadku ich przeterminowania  zobowiązany jest do egzekwowania należności od dłużnika. Faktorami są banki oraz wyspecjalizowane firmy faktoringowe, świadczące tylko tego typu usługi.

Faktorant

Faktorantem jesteś Ty. Z punktu widzenia definicji faktorant to osoba, korzystająca z usług faktoringu (spieniężania faktur), która prowadzi działalność gospodarczą w dowolnej formie. To, czy robi to jako firma jednoosobowa, spółka cywilna, czy też którakolwiek ze spółek handlowych, nie ma większego znaczenia. Każdy przedsiębiorca chcący zbyć wierzytelności handlowe, czyli nieopłacone faktury za towary bądź usługi, ma taką możliwość. Jeżeli to zrobi staje się faktorantem.

Dłużnik faktoringowy

Jest to kupujący, czyli firma która nabyła towar i usługę o odroczonym terminie płatności od faktoranta. Dłużnik z mocy prawa musi terminowo uregulować swoją należność wynikającą z faktur. Podobnie, jak w przypadku faktoranta forma działalności dłużnika nie jest istotna. To czy prowadzi on działalność na gruncie prawa cywilnego czy handlowego, ma drugorzędne znaczenie. Co ważne, dłużnik nie musi wyrażać zgody na to, aby faktorant mógł skorzystać z usług faktoringu i tym samym zbyć wierzytelność wymaganą od dłużnika.

Przedmiot transakcji

Przedmiotem transakcji faktoringu jest wierzytelność wynikająca z niezapłaconych faktur. Wynikać ona może z umów dotyczących sprzedaży, wykonania usługi lub dostawy. Wierzytelność może być teraźniejsza lub przeszła, ponadto musi być zbywalna, czyli posiadać charakter handlowy. Przedmiotem transakcji musi być wierzytelność dotycząca obrotu gospodarczego. Wyklucza to możliwość uczynienia przedmiotem faktoringu wierzytelności, która czyniona jest w ramach gospodarstwa rodzinnego nabywcy.

 

Faktoring w świetle przepisów prawnych

Faktoring działa z mocy umowy zawartej pomiędzy dwoma podmiotami. Umowy w kodeksie cywilnym dzielą się na

 1. nazwane – te, które są regulowane odrębnymi przepisami,
 2. nienazwane – czyli umowy regulowane przepisami ogólnymi.

 

Ustawodawca dla umowy faktoringowej nie przewidział oddzielnej konstrukcji prawnej, dlatego też możemy ją zaliczyć do umów nienazwanych.

Jakie konkretnie przepisy dotyczą faktoringu?

Sama dopuszczalność zawarcia takiej umowy wynika ze „swobody zawierania umów”, czyli art.353(1) k.c. który jednoznacznie stwierdza, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Ponadto umowa faktoringowa posiada cechy zlecenia wykonania usługi (art.734 k.c.) oraz przede wszystkim dotyczy przelewu wierzytelności, który jest regulowany przez art. 509 i 510 k.c..

Art 509 kodeksu cywilnego

§ 1.Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2.Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring możemy podzielić na różne rodzaje. Ich ilość może być naprawdę spora. Postaraliśmy się posegregować rodzaje faktoringu oraz opisać każdy z nich w takich sposób, abyś nie miał co do nich wątpliwości i mógł wybrać ten, który przyniesie Ci najwięcej korzyści.

1) Podstawowy podział faktoringu w oparciu o wypłacalność dłużnika

Przy tym podziale rodzaj faktoringu jest uzależniony od ewentualnej wypłacalności kontrahenta. Dokładnie chodzi o to kto ponosi odpowiedzialność, gdy dłużnik nie zapłaci pieniędzy, które powinien uregulować. W tym wypadku możemy wyróżnić trzy rodzaje faktoringu.

Faktoring pełny/właściwy/bez regresu

Kwestia ryzyka za uregulowania wierzytelności jest po stronie firmy faktoringowej, czyli faktora. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Wystawiasz fakturę, korzystasz z faktoringu, faktor wypłaca Ci pieniądze, a to czy dłużnik zapłaci za nią już średnio Cię interesuje, ponieważ nie leży to już w Twoim interesie. Nie spoczywa na Tobie odpowiedzialność za to, że firma której wierzytelność odstąpiłeś nie realizuje przelewów zgodnie z datą na fakturze. To po stronie firmy faktoringowej leży odzyskanie tych należności. Z reguły koszt tego rodzaju faktoringu jest najdroższy i określany indywidualnie, ponieważ każdy przypadek może nieść za sobą inne ryzyko związane z egzekwowanie wierzytelności.

Faktoring niepełny/niewłaściwy/z regresem

Pod względem odpowiedzialności jest przeciwieństwem faktoringu pełnego. To Ty bierzesz na siebie odpowiedzialność za uregulowanie kwestii finansowych z firmą faktoringową. Innymi słowy, korzystając z faktoringu przekazujesz faktury, faktor wypłaci Ci pieniądze i to Ty musisz je oddać niezależnie od tego czy wierzytelność będzie uregulowana przez dłużnika terminowo, czy też nie. Posiadasz zobowiązanie, które musisz uregulować i samemu egzekwujesz środki za fakturę od swojego kontrahenta. Ryzyko braku płatności jest po Twojej stronie. Faktoring niepełny jest tańszy od pełnego, ale niesie za sobą też pewne ryzyko. Polecamy wówczas, gdy Twoje relacje z kontrahentem były zawsze na wysokim poziomie, a faktury były regulowane terminowo.

Faktoring mieszany

Ten rodzaj faktoringu jest poniekąd połączeniem obu powyższych. W dużej mierze odpowiedzialność jest zależna od tego jak skonstruowana jest umowa pomiędzy przedsiębiorcą a firmą faktoringową. Bardzo często jednak zdarza się, że faktoring mieszany przyjmuje cechy faktoringu pełnego, z tym że odpowiedzialność po stronie faktora leży tylko do pewnej kwoty. Całą resztę, w przypadku braku terminowej płatności, musi dopłacić faktorant. Faktoring mieszany może przyjmować również nieco inne formy, wszystko uzależnione jest od umowy zawartej pomiędzy wami, a ta może być kształtowana w dowolny sposób.

2) Podział faktoringu w oparciu o termin zawiadomienia dłużnika

Faktoring można również podzielić na rodzaje, które zależne są od tego czy i kiedy informacja o przejęciu wierzytelności trafia do dłużnika. Podobnie jak w przypadku podziału w oparciu o wypłacalność, tutaj również wyróżniamy trzy różniące się od siebie rodzaje faktoringu.

Faktoring jawny/otwarty

Jak wskazuje sama nazwa jest to rodzaj faktoringu polegający na tym, że dłużnik jest informowany przez jedną ze stron o tym, że jego wierzytelność jest przedmiotem umowy faktoringowej. Informacja przekazana kontrahentowi przedsiębiorcy ma na celu poinformowanie go, że przelewu za faktury powinien dokonać na konto firmy faktoringowej. Dłużnik powinien wyrazić zgodę na cesję praw do wierzytelności. Jest to najbardziej popularny rodzaj faktoringu na naszym rodzimym rynku i dotyczy zarówna transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring półotwarty

Ten rodzaj faktoringu polega na tym, że dłużnik otrzymuje informację na temat współpracy z firmą faktoringową, jednak nie dzieję się to na początku. Poinformowanie kontrahenta ma miejsce dopiero w momencie egzekwowania od niego wierzytelności. Najczęściej dzieje się to poprzez wezwanie do zapłaty, które kieruje do niego faktor.

Faktoring tajny/cichy/ukryty

Jest przeciwieństwem faktoringu jawnego. W tym przypadku dłużnik nic nie wie o tym, że faktury które ma zapłacić są przedmiotem umowy faktoringowej. Może to mieć miejsce tylko w przypadku faktoringu niepełnego, gdzie odpowiedzialność za regulacje długu leży po stronie faktora, a nie firmy faktoringowej. Dlatego w praktyce regulowanie płatności wyglądają tak, że nieświadomy dłużnik spłaca faktoranta, zaś ten reguluje należność spłacając faktora. Liczba firm oferujących faktoring tajny jest dość ograniczona, ponieważ nie cieszy się on szczególną popularnością. Główną przyczyną stojącą za decyzją firmy na skorzystanie z faktoringu tajnego może być brak zgody kontrahenta na cesję praw do wierzytelności. W dodatku jest on dość ryzykowny, dlatego firmy rzadziej się na niego decydują.

3) Podział faktoringu w oparciu o termin otrzymania zapłaty przez dłużnika

Przy tym podziale, rodzaj faktoringu zależy od tego kiedy dłużnik ureguluje zobowiązanie. Spłata należności przez dłużnika jest ściśle powiązana z tym, kiedy firma korzystająca z faktoringu otrzyma pieniądze od faktora.

Faktoring dyskontowy

Faktor wypłaca pieniądze w momencie zawarcie umowy faktoringowej z faktorantem. To kiedy i czy w ogóle dłużnik spłaci wierzytelność ma drugorzędne znaczenie. Pieniądze są przekazywane od razu. Za tym rodzajem faktoringu idą hasła reklamowe firm faktoringowych, takie jak „pieniądze w 15 minut na Twoim koncie”, „automatyczne spieniężenie faktury” itd.

Faktoring zaliczkowy

Ten rodzaj faktoringu polega na tym, że faktorant otrzymuje pieniądze od faktora w formie zaliczki. Jest ona zależna od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest wysokość przekazanej wierzytelność, zaś drugim jest określony termin jej spłaty. Dopłatę do zaliczki i uregulowanie należności między faktorantem i faktorem następuje w ustalonym  terminie płatności lub w momencie uregulowania faktury przez dłużnika.

Faktoring wymagalnościowy

Wymagalność w tym rodzaju faktoringu rozumiana jest, jako uregulowanie zobowiązania przez dłużnika. Możesz pomyśleć, że skoro pieniądze otrzymasz dopiero w momencie, w którym dłużnik spłaci wierzytelność to po co korzystać z faktoringu? Jest to specyficzny rodzaj tej usługi, którego celem jest wpłynięcie na kontrahenta, aby terminowo uregulował fakturę.

4) Podział faktoringu ze względu na miejsce siedziby nabywcy

Rodzaje faktoringu możemy również podzielić ze względu na miejsce pochodzenia nabywców oraz poniekąd rodzaj działalności prowadzony przez faktora. Podobnie jak w innych podziałach mamy tutaj do czynienia z trzema możliwościami. Powinieneś wiedzieć, że oferta faktoringu pełnego, niepełnego oraz mieszanego, może być przedmiotem umowy w przypadku faktoringu krajowego i eksportowego. Faktoring importowy działa na nieco innych zasadach.

Faktoring krajowy

Jest to najpowszechniejsza forma faktoringu dotycząca firm prowadzących swoją działalność na naszym terytorium, które swoje produkty i usługi sprzedają również firmom krajowym. Mogą z niego korzystać również firmy zagraniczne, które posiadają w Polsce swoje oddziały.

Faktoring eksportowy

Jest oferowany krajowym firmom, które importują swój towar, tj. wysyłają go za granicę. Taka działalność często jest związana z dużym ryzykiem, które objawia się w postaci oczekiwania na opłacenie faktur przez zagranicznych kontrahentów. Rozwiązanie faktoringowe może zapewnić firmie trudniącej się eksportem większą płynność finansową.

Faktoring importowy

Oferta tego rodzaju faktoringu jest przeznaczona dla firm, których domeną jest import rodzimych towarów za granicę. Polega ona na udzieleniu gwarancji płatności za faktury przez faktora, który zobowiązuje się do wzięcia odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. Ponadto faktoring importowy polega na współpracy dwóch firm faktoringowych, jednej z polski  i drugiej z kraju do którego są importowane towary. Jest to nieco bardziej skomplikowane działanie oferowane dla średnich i dużych przedsiębiorców. Ze względu na udział dwóch firm ten rodzaj faktoringu jest również droższy. Cena jednak nie zawsze gra główną role w porównaniu do korzyści, które płyną z tego rozwiązania, a są nimi wiarygodność i wypłacalność firmy importującej towar za granicę.

5) Faktoring odwrócony/odwrotny jako osobny rodzaj faktoringu

Faktoring odwrócony to ta sama usługa, z tym że jest kierowana do kupujących, nie zaś do sprzedających. Firma chcąca zakupić towar, na który nie ma środków może skorzystać z faktoringu odwróconego. Faktor w tej sytuacji opłaci dostawców, po okazaniu faktury przez faktoranta. On zaś spłaci faktora w określonym w umowie terminie. Rozwiązanie to umożliwia przedsiębiorcy zamawiającemu towar robienie biznesu poprzez zakup towarów i usług, gdy aktualnie nie ma on na nie środków.

 

Faktoring dodatkowe usługi

Instytucje zajmujące się faktoringiem mogą poszerzyć swoją ofertę o usługi dodatkowe. Na rynku możemy spotkać kilka z nich. Warto się nad nimi zastanowić, ponieważ mogą z przedsiębiorstwa zdjąć pewne czynności, które prędzej czy później będzie musiałoby wykonać.

Rozliczanie wierzytelności

Klient w tym przypadku może liczyć na „przerzucenie” wszystkich czynności związanych z rozliczeniami między nim a kupującymi na instytucje faktoringową. Czynności mogą dotyczyć księgowań, rozliczeń spłat, a także sporządzania niezbędnych dokumentów i raportów. Może się to okazać bardzo pomocne szczególnie w mniejszych przedsiębiorstwach.

Monitoring spłat

Faktorant może zlecić faktorowi monitoring spłat wskazując swoich odbiorców, których faktoring dotyczy. Usługa ta ma na celu poprawienie efektywności płatniczych dłużników poprzez stały kontakt faktora z nimi. Dzięki temu kwestie związane z terminowością i spłatą zobowiązań są pod stałą kontrolą, zaś faktorant może liczyć na obniżenie kosztów związanych z administrowaniem wierzytelności.

Windykacja wierzytelności

Szczególnie przydatne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców nie posiadających działu windykacji w firmie lub dla których takie działania mogą być z różnych względów uciążliwe. Polega ona na zleceniu instytucji faktoringowej wszystkich działań związanych z uzyskaniem spłaty w terminie lub jak najszybciej po nim, gdy dłużnik spóźnia się z płatnością. Polega na typowych działania windykacyjnych takich, jak telefonowanie, wysyłanie ponagleń i monitów, czy naliczanie odsetek za zwłokę. Skuteczna windykacja powinna skończyć się uzyskaniem zapłaty.

Badanie kondycji finansowej odbiorcy

Firma lub bank, który świadczy usługi faktoringowe na Twoje zlecenie, może zbadać kondycje finansową odbiorców faktoranta. Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie znało prawdopodobieństwo opóźnień w spłacie. W ten sposób można ograniczyć współpracę z odbiorcami, u których występuję ryzyko braku zapłaty za towary lub usługi.

 

Wymagania instytucji faktoringowych

Faktoring jest usługą niepolegającą jedynie na tym, że przedsiębiorca szuka firmy faktoringowej, przesyła faktury i otrzymuje pieniądze. Bardzo często musi spełnić odpowiednie wymagania stawiane przez instytucje zajmujące się faktoringiem. Procedura często może być skomplikowana. Lista wymogów do spełnienia nie jest taka sama w każdym przypadku i może różnić się od siebie w konkretnych instytucjach. Przygotowaliśmy zestawienie wymagań, na które możesz napotkać się szukając odpowiedniej oferty faktoringu.

Możliwymi wymaganiami, które mogą zostać postawione przedsiębiorcy przez instytucję faktoringową to m.in.:

 • konkretny rodzaj wykonywanej działalności (np. firmy produkcyjne, budowlane, handlowe),
 • prowadzenie sprzedaży wśród stałych odbiorców,
 • współpraca jedynie z krajowymi kontrahentami,
 • rodzaj prowadzonej księgowości (np. pełna)
 • dobra kondycja przedsiębiorstwa,
 • brak wpisów w bazach dłużników,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • osiąganie minimalnego poziomu przychodów (np. 1 mln zł).

 

Są to oczywiście jedynie przykłady. Na pewno nie spotkasz się z instytucją, która będzie wymagała od Ciebie wszystkich powyższych warunków. Z reguły są to dwa-trzy wymogi z wymienionej listy.

 

Umowa faktoringu

Umowa faktoringu może przybierać dwie postaci. Pierwszą z nich jest umowa jednorazowa. Dotyczy ona wykupu przez faktora określonej w umowie liczby wierzytelności, następnie przestaje obowiązywać. Drugą możliwością jest tzw. linia faktoringowa, która obowiązuje przez określony okres, podczas którego faktor wykupuje wszystkie wierzytelności do ustalonego limitu kwotowego, które spełniają przesłanki określone w umowie.

Z reguły każdy rodzaj umowy składa się z dwóch części. Pierwszą część stanowią warunki ogólne usługi faktoringowej, w której są określane takie kwestie jak rodzaj faktoringu oraz podmiot odpowiedzialny za ewentualną niewypłacalność kontrahenta. Druga część umowy to warunki szczegółowe, które mogą określać prawa i obowiązki obu podmiotów zawierających ten rodzaj stosunku prawnego.

Ponadto w umowach faktoringowych możemy spotkać dodatkową klauzule:

 • wyłączności – faktor jest jedynym faktorem, z którego usług korzysta przedsiębiorca,
 • eksportową – dla ułatwienia egzekucji, faktorant ogranicza eksport do określonych Państw lub prowadzi eksport jedynie niektórych towarów i usług,
 • del credere – to po stronie faktora leży odpowiedzialność za to, że dłużnik nie wywiązuje się z płatności.

 

Koszty faktoringu

Koszty związane z tą usługą są stosunkowo niskie, szczególnie jeżeli porównamy je z innymi formami finansowania firmy, takimi jak kredyt firmowy, linia kredytowa, czy pożyczka pozabankowa. Całkowity koszt faktoringu może być różny w zależności od rodzaju faktoringu i polityki cenowej instytucji, która udziela finansowania. Ponadto może się składać z wielu opłat, z tym że ich ilość wcale nie musi mieć wpływu na koszt ogólny, ponieważ ten może różnie się rozkładać. Instytucja może pobierać „tylko” odsetki i prowizję, co będzie droższe od konkurencji, która pobiera więcej opłat. Zawsze pytaj instytucję o łączny koszt w stosunku do danej kwoty.

Do kosztów faktoringu możemy zaliczyć takie opłaty, jak:

 • odsetki – jej główną część stanowi stawka WIBOR,
 • prowizja za przygotowanie – do 3 % limitu zadłużenia,
 • koszty administracyjne,
 • prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności – z reguły ok 0,5-2 % nabytych wierzytelności,
 • marża za usługi dodatkowe – w zależny od tego jakie usługi, jednak nie więcej niż 4% nabytych wierzytelności.

Koszty dodatkowe i ukryte

Ponadto możesz się spotkać ukrytym kosztami, które mogą być w umowie, a nie koniecznie musisz o nich wiedzieć. Takie praktyki są co prawda coraz rzadsze, zatem nie powinny mieć miejsca, jednak zawsze lepiej dopytać instytucje niż się później zdziwić.

Każdy bank i firma zajmująca się faktoringiem indywidualnie kształtuje koszty tej usługi, w tym dodatkowe opłaty które mogą być przez niektóre z nich pobieranie, a przez inne nie. Możemy do nich zaliczyć:

 • opłata za opóźnienie w spłacie,
 • opłata za działania windykacyjne,
 • prowizja za brak wykorzystania przyznanego limitu,
 • opłata za dostęp do serwisu internetowego,
 • opłata roczna za utrzymanie limitu.

 

Dlaczego faktoring się opłaca

Faktoring z reguły jest dość opłacalnym rozwiązaniem dla większości przedsiębiorców, którzy posiadają stałych kontrahentów i jest idealnym sposobem na utrzymanie płynności finansowej, gdy Ci spóźniają się z terminowym regulowaniem faktur.

Istnieje kilka sytuacji, w których faktoring może się szczególnie opłacać. Przykładową sytuacją, w której przedsiębiorstwo powinno rozważyć skorzystanie z usług faktoringowych jest:

 • brak możliwości ubiegania się przez firmę o kredyt bankowy,
 • poszukiwanie bezpiecznego i taniego źródła finansowania,
 • problem z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów,
 • stosowanie kredytów kupieckich (wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności),
 • chęć polepszenia płynności finansowej firmy.

 

Faktoring jest pożądaną usługą w przedsiębiorstwie, które ma ugruntowaną pozycję na rynku i współpracuje z rzetelnymi biznesowymi partnerami. Natomiast nie jest to sposób na ratowanie przedsiębiorstwa przed upadkiem lub spłatę długów.

 

Jak wybrać instytucję faktoringową?

Z racji faktu, że dość sporo podmiotów (banki, firmy) może świadczyć usługi faktoringowe wcale nie jest łatwo wybrać najlepszą z możliwych opcji. Szukając najlepszej oferty możesz napotkać na mur nie do przebicia. Jak znaleźć odpowiadającą nam ofertę w gąszczu tylu instytucji?

Przede wszystkim, szukając idealnego rozwiązania ważne jest, aby Twój przyszły faktor z którym zawrzesz umowę był wiarogodny, miał dobre opinie i to, żeby wasza przyszła współpraca układa się bez zarzutów. Kolejnym ważnym czynnikiem jest cena i jakoś usługi, którą gwarantuje.

Te wszystkie czynniki powinny zaważyć na decyzji o podjęciu współpracy. Na górze niniejszej strony przygotowaliśmy ranking firm faktoringowych, z którymi współpracujemy. Korzystając z oferty jednej z nich możesz mieć pewność, że nie jest to firma krzak, która chwilowo znalazła się na rynku, tylko rzetelne przedsiębiorstwo z którym powinieneś rozważyć nawiązanie współpracy w celu poprawienia płynności finansowej swojej firmy.

 

Dyskusja i wasze opinie o faktoringu:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o