Co to jest upadłość konsumencka? Jak ją ogłosić? Jakie są koszty?

ręce uwolnione z kajdanek

Co to jest upadłość konsumencka? Jak ją ogłosić? Jakie są koszty?
śr: 4.8 | opinii: 6
Upadłość konsumencka jest instytucją prawną niezwykle przydatną, w szczególności gdy dłużnik posiada niemożliwe do spłaty długi lub, gdy pętla kredytowa, w którą wpadł zacisnęła się już tak bardzo, że nie ma innej drogi wyjścia. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich, ponieważ stoi za nim wiele istotnych konsekwencji oraz kwestii, których dana osoba powinna być świadoma. Czym tak naprawdę jest upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić, a kto nie? Jak to zrobić? Jakie są jej etapy i jakich kosztów się spodziewać? Dowiesz się wszystkiego z niniejszego poradnika.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest to wynik postępowania sądowego prowadzonego w celu zredukowania lub całościowego umorzenia wszelkich zobowiązań dłużnika. Dłużnik musi być osobą fizyczną lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą. Nie może być osobowością prawną, zatem dotyczy prywatnego majątku osoby, a nie majątku przedsiębiorstwa w formie spółki. W tym drugim przypadku mielibyśmy do czynienia z upadłością przedsiębiorstwa.

Upadłość konsumencka jest ogłaszana przez sąd, zatem koniecznością jest wniesie odpowiedniego wniosku, którego następstwem jest rozprawa sądowa (lub postępowanie dowodowe). Dopiero jej wynik decyduje o upadłości danej osoby i konsekwencjach, które są z nim powiązane.

Co ważne upadłość konsumencka umożliwia oddłużenie lub umorzenie części zobowiązań osobie, które stała się niewypłacalna. Jest to warunek konieczny. Oznacza on, że dana osoba posiada zobowiązania, które wraz z utrzymaniem przekraczają jej możliwości zarobkowe. Istotnym elementem, który jest brany pod uwagę przez sądy jest to, że dług musi zaistnieć z przyczyn losowych, a osoba wnioskująca nie dokonała zaniedbań i umyślnego działania na szkodę wierzycieli.

OGŁOŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Podstawy prawne upadłości konsumenckiej

Upadłość osobom fizycznym została umożliwiona dopiero w 2009 roku. W tym roku wprowadzony został, do ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, tytuł V postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Były to przepisy, które były długo wyczekiwane, jednak jak się później okazało nie spełniły oczekiwań, ponieważ stawiały bardzo trudne do wypełnienia warunki, które w większości przypadków całkowicie uniemożliwiały ogłoszenie upadłości. Wystarczy wskazać na fakt, że w 2014 roku było zaledwie 31 osób w całej Polsce, którym udało ogłosić upadłość konsumencką!

31 grudnia 2014 roku nastąpiła nowelizacja ustawy (ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz. U. poz. 1306). i tym samym ustawodawca zliberalizował przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych. W praktyce liczba osób, która sięgnęła po tę możliwość gwałtowanie wzrosła, o czym świadczą statystyki.

Kolejne zmiany nastąpiły po kolejnej nowelizacji i od początku 2020 r. umożliwiono osobom prowadzącym działalność gospodarczą przeprowadzenie upadłości na tych samych zasadach co konsumentom, ponadto został wydłużony okres spłaty wierzycieli z 3 do 7 lat.

Statystki upadłości konsumenckiej

Wraz z nowymi przepisami zmieniły się również liczby składanych wniosków oraz ilość skutecznych postępowań upadłościowych. Oba te wskaźniki mają tendencje wzrostową co widać dokładnie w tabeli poniżej.

RokLiczba wnioskówLiczba ogłoszonych upadłości
2014300
31
20155 616
2 153
20168 694
4 447
201711 120
5 470
201812 719
6 552

Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

W celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej musi zaistnieć kilka niezbędnych przesłanek. Nie jest to więc możliwość dla każdego kto ma problemy finansowe i po prostu chce się oddłużyć. Jest to dość skomplikowany proces i często warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Jeżeli rozważamy złożenie wniosku i chcemy przyjrzeć się możliwościom, to musimy zwrócić uwagę na ustawę i sprawdzić, czy wystąpienie z wnioskiem ma sens i prawne podstawy. Co ważne przepisy* definiują możliwość ogłoszenia upadłości w sposób negatywny, czyli wykluczający. Inaczej mówiąc nie możesz należeć do opisanej grupy osób, aby postępowanie sądowe w celu ogłoszenia Twojej upadłości było skuteczne.

OGŁOŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Przepisy wykluczające upadłość konsumencką

Sąd może oddalić Twój wniosek o upadłość konsumencką z następujących powodów:

1) Doprowadzanie dłużnika do swojej niewypłacalności lub istotne jej zwiększenie nastąpiło w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa,

2) W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku:

a) było prowadzone w stosunku do dłużnika umorzone postępowanie upadłościowe z przyczyn innych, niż na wniosek dłużnika,

b) ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono, ponieważ:

 • nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli,
 • zataił on, w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli, osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe (o wartości powyżej średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).
 • dokonał czynności które mogłyby pogorszyć jego zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli
 • ukrywał majątek,
 • bez zgody sądu dokonał czynności prawnej, która została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

c) dłużnik po mimo takiego obowiązku wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,

d) czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi)

e) w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi

3)  Dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
* Podstawa prawna Art. 4914 Prawo Upadłościowe

Co to tak naprawdę oznacza?

Jeżeli powyższy język prawniczy jest dla Ciebie niezrozumiały, to powyższy przepis można wytłumaczyć o wiele łatwiej z pominięciem szczegółów.

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest:

 • niezawiniona niewypłacalność – oznacza to, że dłużnik utracił całkowicie zdolność do spłacenia wszelkich zobowiązań i jednocześnie nie zawinił przy ich powstaniu poprzez umyślne działanie lub niedbalstwo (wyroki sądów interpretują to dość szeroko i za nim zrezygnujesz ze złożenia wniosku zapozna się z kolejnym punktem),
 • brak ogłoszenia upadłości konsumenckiej w przeszłości – jeżeli spełniasz ten warunek, znacząca część przepis wykluczających nie ma znaczenia.

 

OGŁOŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Powody ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jak już wiesz, aby móc ogłosić upadłość konsumencką Twoje długi muszą powstać z przyczyn niezależnych od Ciebie, a Ty musisz być niewypłacalny. Nie każdy dłużnik ma zatem możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jaki stan faktyczny musi zaistnieć w Twoim wypadku, abyś miał taką możliwość?

Po pierwsze Twój dług musi przekraczać Twoje możliwości zarobkowe. Przykładowo kredyty zostały wypowiedziane, Twoi wierzyciele nie idą na ustępstwa i wzywają Cię do spłaty całości zadłużenia, które jest zbyt duże w porównaniu z Twoją pensją. Nie masz możliwości spłaty tego zadłużenia. Jest to niemożliwe matematycznie. Zaistniał zatem warunek pierwszy jesteś niewypłacalny.

Po drugie, przyczyna Twoich długów musi być inna niż świadome zadłużenie. Inaczej mówiąc, nie możesz zadłużyć się świadomie. Wziąć kilka kredytów, przeznaczyć je na cele konsumpcyjne i złożyć wniosek o upadłość. Wymóg zaistnienia tej przyczyny zmniejsza ilość osób, które są niewypłacalne i mają możliwość ogłoszenia upadłości. Istnieją jednak takie przypadki i to wcale nierzadko, a ich zakres może być dość szeroki. Interpretacja sądów daje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej kilku typom sytuacji, w których zaistniało zadłużenie.

Powody niezawinionej niewypłacalności

Jak wynika z orzeczeń sądowych poniższe przyczyny to te, które występują najczęściej w rozprawach, które kończą się wyrokiem zasądzającym ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Jeżeli zamierzasz wnieść wniosek o upadłość, to warto abyś się z nimi zapoznał.

Choroba

Choroby, które są udowodnione i miały bezpośredni wpływ na niezawinione powstanie długu mogą być dobrą argumentacją przed sądem.

Do chorób, które świadczą o niezawinionym zaciągnięciu długu, możemy zaliczyć:

 • depresja,
 • upośledzenie,
 • patologiczny hazard,
 • inne choroby psychiczne.

 

Pamiętaj, że chcąc powołać się na chorobę we wniosku, musisz mieć na to dowód. Przede wszystkim przedstawić odpowiednią dokumentację medyczną i pokazać przed sądem, że się leczysz. Wykonujesz kroki, które pomogą Ci wyjść z danej choroby lub z uzależnienia. W takich sytuacjach sądy z reguły patrzą na takie osoby bardziej przychylnie.

Poręczenie

W przypadku, gdy dłużnik w jakiś sposób unika spłacenia zobowiązania, wierzyciel ma prawo rozpocząć egzekwowanie długu od osoby, która go poręczyła. Zdarza się, że sądy w zależności od okoliczności umożliwiają poręczycielom ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Skoro wina nie leży po stronie dłużnika, a dług jest wynikiem niedbałości innej osoby i jednocześnie zachodzi przesłanka niewypłacalności, to powinna zachodzić taka możliwość.

Rozpad małżeństwa

Jest to jedna z najczęstszych przyczyn upadłości konsumenckiej. Oczywiście muszą zaistnieć przesłanka nieumyślnego spowodowania zadłużenia i braku niedbałości. Jednak w tym wypadku wcale o nią nie trudno. Wystarczy, że po rozwodzie jedna z osób przestaje spłacać wspólnie zaciągnięty kredyt i wyjeżdża za granicę. Z kredytem zostaje jedna osoba, w dodatku musi wychowywać dzieci. W takim wypadku mogą zaistnieć wszystkie przesłanki. Dłużnik jest niewypłacalny, dług nie powstał w sposób umyślny i z powodu niedbalstwa. Kolej rzeczy, działanie osoby trzeciej i spraw życiowych spowodowały jego niewypłacalność.

OGŁOŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości jest wynikiem wyroku sądu po rozpatrzeniu wniosku na rozprawie. Następnie wiąże się z postępowaniem upadłościowym, które ma miejsce po wyroku. Może być to dość skomplikowana kwestia dla laika w kwestiach prawniczych. Jeżeli jesteś nim i chcesz rozpocząć procedurę, która ma się zakończyć Twoją upadłością konsumencką masz właściwie dwie możliwości.

Pierwszą możliwością jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej. Sporządzi ona wniosek, złoży go za Ciebie oraz przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy związane z upadłością konsumencką. Prawnik, z którym będziesz miał kontakt powinien wytłumaczyć Ci wszystkie zawiłości i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Oczywiście usługi prawnicze nie są darmowe. W tym wypadku będziesz musiał liczyć się z opłatami i mogą być one różne. Cena jednak nie powinna być głównym kryterium wyboru pełnomocnika.

Wybierając odpowiednią kancelarią powinieneś kierować się:

 • jej doświadczeniem w tego typu sprawach,
 • ilością pomyślnie zakończonych postępowań,
 • ogólną opinią osób, które korzystały już z jej usług.

 

Drugą możliwością jest złożenie wniosku samodzielnie bez pomocy prawnej. Wiąże się to z nieco większym ryzykiem, że niektóre istotne kwestie, które powinny być poruszone lub uwzględnione we wniosku o upadłość konsumencką zostaną przez Ciebie pominięte. Jeżeli zamierzasz zrobić to na własną rękę warto, abyś zapoznał się z poszczególnymi etapami, przez które będziesz musiał przejść do pełnego oddłużenia.

Etapy upadłości konsumenckiej

Ogólnie upadłość konsumencką możemy podzielić na etapy dotyczące:

 1. procedur doprowadzających do wyroku w sprawie,
 2. postępowania upadłościowego, które ma miejsce po jego ogłoszeniu.

 

Przyjrzymy się temu procesowi w sposób nieco bardziej szczegółowy. Jeżeli zamierzasz działać w tym zakresie musisz mieć na uwadze następujące etapy.

1) Sporządzenie wniosku

Aby wniosek został przyjęty musi spełniać wszelkie wymogi formalne.

Wniosek powinien zawierać:

 • właściwe oznaczenie sądu,
 • dane dłużnika (imię, nazwisko, pesel itd.)
 • odpowiedni tytuł (umożliwiający określenie celu wniosku),
 • treść merytoryczną (wskazująca zamiar osoby składającej wniosek),
 • wykaz i miejsce majątku (jakie składniki majątkowe dłużnik posiada, szacunkowe oszacowanie jego wartości),
 • spis wszelkich wierzycieli (wskazując ich, określając wysokość długu, termin zapłaty itd.),
 • oświadczenie o braku przesłanek o oddalenie wniosku (w stosunku do art. 4914 Prawo Upadłościowe – wspomniany wyżej)
 • własnoręczny podpis, odpis wniosku, opłata sądowa.

 

Do 2020 roku powinno również znajdować się uzasadnienie poprzez wskazanie okoliczności. Po nowelizacji nie trzeba wskazywać okoliczności, ponieważ niewłaściwe zachowanie dłużnika jest badane na etapie ustalania planu spłat.

oraz ewentualnie:

 • lista zabezpieczeń na majątku (np. hipoteka),
 • spis wierzytelności spornych (wierzytelności, z którymi dłużnik się nie zgadza).

 

2) Złożenie wniosku

Aby złożenie wniosku było skuteczne musisz go złożyć do odpowiedniego sądu. Przepisy wskazują, że wyroki w sprawach o upadłość konsumencką wydają sądy upadłościowe. Nie są one odrębną jednostką organizacyjną, chodzi o sądy rejonowe. Ponadto znaczenie ma miejsce Twojego zamieszkania, ponieważ na jego podstawie określa się sąd właściwy. W przypadku zamieszkania poza granicami Polski, sąd właściwy określa się na podstawie obszaru, w którym znajduje się Twój majątek.

3) Rozprawa sądowa lub posiedzenie dowodowe niejawne

Istnieją dwie możliwości rozpatrzenia naszego wniosku przez sąd. W pierwszym przypadku może on przeprowadzić postępowanie niejawnie i na podstawie dowodów przedstawionych przez Ciebie wyda wyrok. Drugą możliwością jest zarządzenie rozprawy sądowej, w której sąd wezwie Cię i przesłucha.

W obu przypadkach sąd wydaje wyrok, w którym ogłosi Twoją upadłość lub oddali Twój wniosek. Oddalenie jest w przypadku, w którym sąd stwierdzi, że zaistniały przesłanki wykluczające upadłość konsumencką.

W przypadku oddalenia musisz wiedzieć, że przysługuje Ci zażalenie do sądu drugiej instancji. Na zależenie masz tydzień od wyroku i musisz wskazać w nim zaskarżone postanowienie, złożyć wniosek oraz je uzasadnić. Co ważne sąd drugiej instancji nie wydaje wyroku. Może albo podtrzymać wyrok poprzedni, albo skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia. Dzieje się to w trybie niejawnym.

4) Postępowanie upadłościowe

Jest to etap, który ma miejsce po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd. Możemy podzielić go na dwa podetapy, które rozpoczynają się w tym samym momencie.

a) Ustalenie majątku i listy wierzycieli

Zostanie ustalona dokładna lista wierzycieli oraz dług wobec nich. Określony zostanie Twój majątek, a następnie sprzedany. Sąd wstrzyma wszystkie egzekucje komornicze. Uwolnisz się od długów, ale również zbankrutujesz. Upadłość konsumencka jest pewnego rodzaju rozpoczęciem od zera. Miej to uwadze, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia. Jeżeli posiadasz nieruchomości, biżuterię, samochód i inny majątek, stracisz go. Nie wszystkie majątki wchodzą w skład masy upadłościowej, dlatego o rzeczy osobiste możesz być spokojny.

b) Plan spłaty wierzycieli

Kolejną kwestią jest plan spłaty, który ustali sąd. Może on trwać 7 lat, jest to jedna ze zmian po nowelizacji i termin ten obowiązuje od 2020 roku. Wcześniejszym maksymalnym okresem spłaty były 3 lata. Jak widać ustawodawca zadbał o interes wierzycieli i znacząco wydłużył ten okres. Na tym etapie wdrożono również rozpatrzenie kwestii zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu jego niewypłacalności. Wcześnie było to rozpatrywane przez sąd.

Sąd ustalając plan spłaty bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego i jego koszty życia. Musisz mieć na uwadze, że możliwości zarobkowe nie są tym samym co realne zarobki.

Sąd ustalając plan spłaty weźmie pod uwagę takie kwestie, jak:

 • wydatki upadłego konieczne na utrzymanie siebie i osób pozostających na jego utrzymaniu,
 • przychody, jako ewentualne możliwości zarobkowe zważywszy na wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz miejsce zamieszkania upadłego.

 

W przypadku, gdy plan spłaty jest nierealny do zrealizowania ze względu na sytuacje dłużnika, sąd może go ominąć. Nawet, jeśli tego nie zrobi to regularna spłata z reguły powoduje jedynie ułamkowe rozliczenie się z wierzycielami.

5) Oddłużenie

Oddłużenie następuje w momencie, gdy dłużnik wywiązał się z planu spłaty lub gdy został on pominięty, a sąd wydał postanowienie o wywiązaniu się z tego obowiązku przez upadłego i umorzeniu jego wszelkich zobowiązań, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

W raz z tym etapem wszystkie Twoje długi zostają umorzone. Osoby uwikłane w spirale zadłużenia w końcu mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ w tym momencie mogą rozpocząć nowe życie bez długów. Musisz pamiętać, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone. Część z nich będziesz musiał spłacać niezależnie od tego czy nastąpiło Twoje oddłużenie, czy też nie.

Długi niepodlegające umorzeniu

Jak już wiesz podczas postępowania o upadłość konsumencką powstaje lista wierzycieli i zadłużenia wobec nich, jednak nie wszystkie zadłużenia podlegają umorzeniu. Są to długi, które po mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik i tak będzie zobowiązany spłacić.

Długi, które nie podlegają umorzeniu to m.in:

 • alimenty wszelkiego rodzaju,
 • kary grzywien z wyroków karnych, jak i te nałożone w trakcie postępowania sądowego,
 • zobowiązanie po dacie ogłoszenia upadłości, zatem miej na uwadze, że ona jest początkiem postępowania, dlatego jej koszt trzeba zapłacić,
 • renty, które dłużnik musi płacić, chodzi tutaj o kwestie związane z wywołaniem choroby, kalectwa, śmierci itd.
 • zadośćuczynienie jako wyrok za doznaną krzywdę,
 • wierzytelności nieujawnione w takcie postępowania.

 

Koszty upadłości konsumenckiej

Do kosztów upadłości konsumenckiej można zaliczyć kilka kwestii. Co ważne nie wszystkie z nich są obowiązkowe lub podlegają zwolnieniu. Specjalnie dla Ciebie opracowaliśmy listę kosztów, z którą być może będziesz musiał się liczyć.

W koszty związane z ogłoszenie upadłości konsumenckiej wchodzą:

 • opłata za wniosek – podstawowa opłata związana z sądowym przejęciem wniosku. Co ważne, jeżeli sytuacja dłużnika jest dramatycznie zła, to po przedstawieniu oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach, może starać się o zwolnienie z tej opłaty. 30 zł.
 • pełnomocnictwo – każda czynność prawna może być wykonana z pomocą pełnomocnika. W tym celu trzeba jednak uiścić odpowiednią opłatę. 17 zł.
 • honorarium kancelarii prawniczej – usługi prawnicze niestety nie są darmowe i jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawników wyspecjalizowanych w tego typu sprawach musisz liczyć się z opłatami. Mogą być one różnie i są kształtowane przez rynek. Ceny usług bywają wysokie, z tym że w przypadku oddłużenia sięgającego nawet kilkuset tysięcy złotych, warto zastanowić się nad tego typu usługą. 3 000 – 10 000 zł.
 • postępowanie sądowe – koszt postępowania sądowego jest zależny od czasu trwania postępowania, rozmiaru czynności podejmowanych przez syndyka oraz innych kwestii. Dlatego ciężko określić dokładną kwotę, jednak co ważne, kwota ta może zostać rozłożona na raty w ramach planu spłaty wierzytelności. Dłużnik zatem nie musi dysponować tą kwotą, ani nie musi posiadać majątku, z którego syndyk może opłacić koszt postępowania.

 

OGŁOŚ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Jak zatem widzisz podejmując próbę ogłoszenia upadłości konsumenckiej na własną rękę może się okazać, że nie będziesz musiał zapłacić ani złotówki. Wówczas odejdą takie kwestie jak opłata za pełnomocnictwo i opłata dla kancelarii. W dodatku koszt postępowania zostanie rozłożony na raty, a z opłaty za wniosek otrzymasz zwolnienie. Warto jednak się zastanowić, czy warto ryzykować i robić wszystko na własną rękę. Osobom nie posiadającym odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia w tym zakresie, usługi kancelaryjne mogą okazać się niezbędne.

Skutki i konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka wiąże się wieloma konsekwencjami, których musisz być świadomy. Poniżej przygotowaliśmy listę najważniejszych skutków związanych z ogłoszeniem przez sąd upadłości konsumenckiej.

Jako dłużnik musisz mieć na uwadze, że po wyroku sądu:

 • wszelkie postępowania egzekucyjne i sądowe zostaną umorzone,
 • decyzje godzące w wierzycieli mogą skończyć się umorzeniem postępowania i brakiem oddłużenia (np. porzucenie pracy),
 • utracisz prawa do dysponowania własnym majątkiem,
 • wszelkie czynności prawne związane z masą upadłościową będą bezskuteczne,
 • masa upadłościowa zostanie spieniężona przez syndyka (w tym mieszkanie lub dom, w którym zamieszkujesz),
 • na etapie ustalania planu spłaty może się okazać, że oddłużenie zostanie Ci odmówione ze względu na zawinienie w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności,
 • pensja zajęta w postępowaniu egzekucyjnym wejdzie w skład masy upadłościowej,
 • możesz zawierać jedynie proste umowy w celu normalnego funkcjonowania,
 • powstanie rozdzielność majątkowa z małżonkiem,
 • majątek wspólny z małżonkiem wejdzie w skład masy upadłościowej,
 • sąd wykreśli Cię z bazy Krajowego Rejestru Długów,
 • ze sprzedaży nieruchomości otrzymasz kwotę odpowiadającą czynszowi najmu mieszkania za okres od 12 do 24 miesięcy w Twojej lub sąsiedniej miejscowości. Pod uwagę zostaną wzięcie Twoje potrzeby mieszkaniowe.

 

Upadłość konsumencka jako ostateczność

Upadłość konsumencką powinieneś traktować, jako totalną ostateczność. Jej ogłoszenie to uwolnienie od długów, ale również totalne bankructwo. Nie zawsze sięgnięcie po tego typu rozwiązanie będzie dobre. Musisz zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście stać Cię na ogłoszenie upadłości. Stracisz nieruchomości, samochód i wszystkie inne rzeczy ruchome posiadające jakąkolwiek wartość. Czy Twoje długi są większe, niż ewentualne straty? Czy może lepiej zdecydować Cię na inne rozwiązanie? Warto się nad tym zastanowić i mieć na uwadze to, że zasady ogłoszenia upadłości uniemożliwiają nadmiernego korzystania z tej instytucji prawnej. Powtórnie nie zrobisz tego w perspektywie następnych 10 lat (chyba, że będą przemawiały za tym względy słuszności i humanitaryzmu).

Za nim zdecydujesz się na ogłoszenie upadłości weź pod uwagę takie rozwiązania jak pożyczka oddłużeniowa oraz porady dotyczącego tego, jak wyjść z długów. Niezależnie jaką decyzję podejmiesz, zrób to w przemyślany sposób. Powodzenia!

 

KONTAKT Z PRAWNIKIEM

Kontakt do prawnika

Skontaktuj się z kancelarią prawną!

– zatrzymanie windykacji,

– upadłość konsumencka,

– porady prawne,

– pomoc w odzyskaniu długów.

SPRAWDŹ
TO TEŻ CIĘ ZAINTERESUJE

 

KONTAKT Z PRAWNIKIEM

Kontakt do prawnika

Skontaktuj się z kancelarią prawną!

– zatrzymanie windykacji,

– upadłość konsumencka,

– porady prawne,

– pomoc w odzyskaniu długów.

SPRAWDŹ

Upadłość konsumencka wasze pytania, pomysły, opinie i doświadczenia:

Facebook

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Asystent Finansowy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o